SCJA – o egzaminie

W skład egzaminu Sun Certified Associate for Java Platform CX 310-019 wchodzi 51 pytań podzielony na 8 sekcji:

Sekcja 1 – Fundamental Object-Oriented Concepts (Podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym)
Sekcja 2 – UML Representation of Object-Oriented Concepts (Notacja UML w podejściu obiektowym)
Sekcja 3 – Java Implementation of Object-Oriented Concepts (Implementacja podejścia obiektowego w języku Java)

Sekcja 4 – Algorithm Design and Implementation (Projektowanie algorytmów i ich implementacja)
Sekcja 5 – Java Development Fundamentals (Podstawy tworzenia oprogramowania w języku Java)
Sekcja 6 – Java Platforms and Integration Technologies (Technologie dla platformy Java i metod integracji)
Sekcja 7 – Client Technologies (Technologie aplikacji klienckich)
Sekcja 8 – Server Technologies (Technologie serwerów)

aby otrzymać pozytywny wynik z egzaminu należy odpowiedzieć na 35 z 51 pytań (68%). Czas egzaminu wynosi 75 minut, natomiast w przypadku osób, dla których język angielski nie jest językiem narodowym przydzielony jest dodatkowy czas 60 minut.